วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ของโรงเรียน


ลักษณะของผู้อำนวยการที่มีประสิทธิภาพ ( Qualities of Effective Principals)บุคคลที่สำคัญที่สุดอีกคนของโรงเรียนเป็นผู้นำในการจัดการเรียนรู้ คือ ผู้อำนวยการ
ลักษณะของผู้อำนวยการที่มีประสิทธิภาพ คือ

   1.การพัฒนาโรงเรียนขึ้นอยู่กับผู้นำ ที่มีคุณภาพ ( school improvement relies heavily on guality leader)

    2. ตั้งวิสัยทัศน์แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน(establish a collective vision for school improvement)
     3. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(initiate change to)
     4. กระตุ้นให้มีนวัตกรรม (spur innovation)
     5. การประกันว่าจะเกิดการเรียนรู้ที่ดี(ensure student learning)
     6. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (increase achievment)
   
นำเสนอ Power point
          นำเสนอ Power point หัวข้อ  Qualities of Effective Principals


วัฒนธรรมการทำงาน

 นำเสนอ power point  วันที่ 23 กันยายน 2557 โดย ผอ.กัญฐณัฏ  ฉลอง