วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ICT กับการเรียนการสอน

การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งเสริมให้ครูใช้ ICTเพื่อการจัดการเรียนการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น